Salgsbetingelser

SALGSBETINGELSER FOR BERGEN KULDETEKNIKK AS
1. Alminnelige bestemmelser
Med mindre annet er bestemt nedenfor så legges følgende bestemmelser til grunn: NL 01 og NLM 94
2. Tilbud og pris
Dersom ikke annet er angitt, er priser gitt i tilbud gyldig i 30 dager fra tilbudsdato. Selger tar forbehold om rett til prisjustering på grunn av endrede valutakurser, innkjøpspriser, tollsatser, avgifter, internasjonale råvarepriser eller andre forhold som selger ikke er herre over. Prisene er eks mva og forstås netto pr enhet.
3. Betalingsbetingelser
Generelt gjelder netto pr 14 dager. Etter forfall beregnes det renter med 9,25 % p.a. De leverte varer forblir vår eiendom inntil full betaling har funnet sted.
4. Avbestilling og retur
Avbestilling av varer som ikke er lagervare må betales i sin helhet. Retur godtas bare på standard lagerførte varer i ubrutt emballasje. Ved retur beregnes 25 % på fakturert verdi pluss frakt. Ved retur skal også eget returskjema fylles ut og returneres med produktet. Kontakt Bergen Kuldeteknikk for skjema.
5. Levering og leveringsbetingelser
Leveringstiden gjelder fra den dato bestillingen er mottatt hos selger.
Leveringstiden er angitt etter beste skjønn og vi tar forbehold om endringer som skyldes forhold utenfor vår kontroll.
Levering skjer normalt med dekket bil, noe som krever gaffeltruck, eventuelt kran ved lossing av tyngre utstyr.
All varelevering er ”EXW lager Nesttun, Bergen”
Etter anmodning besørger vi transportforsikring for kundens regning.
6. Kjøperens egne betingelser.
Hvis kjøperen har egne innkjøpsbetingelser som avviker fra selger/leverandør, går selgers/leverandørs regler foran, med mindre selger/leverandør skriftlig har godtatt kjøpers betingelser.
7. Mottakskontroll og transportskader.
Ved mottak av gods skal det alltid inspiseres for skader og mangler. For å kunne klage på en skade eller mangel ved transport er det viktig at man reagerer raskt, dog ikke senere en 7 dager fra levering. Dersom gods mangler eller er skadet skall dette oppgis på fraktseddel. Se til å få kopi på denne! Erstatning kan ikke forventes hvis ikke fraktseddel og notat om avvik ikke kan framvises.
8. Forsinkelse
Om en leveranse forsinkes eller forhindres på grunn av streik, lockout, blokade, eksport- eller importforbud, uteblitt leveranse fra selgers leverandør, transportvanskeligheter eller andre omstendigheter utenfor selgers kontroll, har selger intet ansvar for en slik forsinkelse. Dette gjelder også om forsinkelsen eller hindringen oppstår ved utgangen av den avtalte leveringstid.
Husk å sjekke varer for skjulte feil og mangler i tilegg til synlige! Ta kontakt med speditør og selger om at godset er skadet!
9. Reklamasjonstid
Om ikke noe annet avtales så løper reklamasjonstiden fra leveringsdato. Reklamasjonstiden er da 1 år. For salg som omfattes av forbrukerloven er reklamasjonstiden i henhold til denne.
10. Reklamasjon omfatter
Reklamasjonen omfatter komponenter som kan være beskadiget, eller feil ved leveranse. Defekte komponenter som omfattes av normal slitasje eller feil bruk omfattes ikke av reklamasjon. Komponentgaranti betyr at kun dokumenterte kostnader for deler som skiftes erstattes.
11. Reklamasjon dekker ikke
Kuldemedie, oljer, eller kjøperens arbeidstimer, reisekostnader eller merkostnader som følge av reklamasjon.
12. Reklamasjon gjelder ikke når
Service og vedlikeholdsrutiner ikke er fulgt eller utført av kvalifisert personell. Feil bruk av komponenter/anlegg eller da kjøper ikke har fulgt råd fra selger i forhold til valg av utstyr.